การลงทะเบียนเรียน e-learning ผ่านระบบออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร

เริ่มลงทะเบียนโดยการแจ้งรหัสประจำตัวประชาชนของท่าน

1 ระบุเลขประจำตัวประชาชน